Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

2 Lovers Wedding: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Yvonne Harmelwaard, handelend onder de naam “2 Lovers Wedding” en “2 Lovers Wedding | Weddingplanner”, gevestigd te Purmerend, aan de Parkstee 227 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 68868286.
Opdrachtgever: een ieder die de opdracht aan 2 Lovers Wedding heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of voor wie 2 Lovers Wedding een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe doet.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, overeenkomsten en offertes tussen 2 Lovers Wedding en Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 2 Lovers Wedding opgegeven informatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens en/of informatie waarop 2 Lovers Wedding haar aanbieding baseert.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die 2 Lovers Wedding inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of ondertekende offerte door 2 Lovers Wedding is ontvangen of zoveel eerder als 2 Lovers Wedding met toestemming van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Opdrachtgever.

Artikel 4: Medewerking van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2 Lovers Wedding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 2 Lovers Wedding worden verstrekt.
 2. 2 Lovers Wedding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Bij het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van informatie door de Opdrachtgever heeft 2 Lovers Wedding het recht om de werkzaamheden op te schorten en het recht de eventuele uit de vertraging voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 2 Lovers Wedding zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 2 Lovers Wedding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Mogelijk kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. 2 Lovers Wedding zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal 2 Lovers Wedding de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Eventuele meer- of minderkosten komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 2 Lovers Wedding daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Leveringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden en gegevens, bescheiden, dan wel andere materialen aan 2 Lovers Wedding moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen zij de Overeenkomst moet uitvoeren pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.
 2. Termijnen waarbinnen 2 Lovers Wedding werkzaamheden moet afronden zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk is vastgelegd.

 Artikel 7: Betaling

 1. Het honorarium van 2 Lovers Wedding is exclusief BTW, reis- en overige onkosten en exclusief declaraties van door 2 Lovers Wedding ingeschakelde derden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, of indien anders vermeld, op de door 2 Lovers Wedding aan te geven wijze van valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij het niet tijdig betalen van de factuur behoudt 2 Lovers Wedding zich het recht voor om haar werkzaamheden per direct op te schorten.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen veertien (14) dagen, of binnen anders vermelde tijdstip, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van 2 Lovers Wedding op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Betaling voor kleinere opdrachten wordt in zijn geheel in rekening gebracht door 2 Lovers Wedding na ontvangst van ondertekende overeenkomst van opdrachtgever of na ontvangst van schriftelijke of mondelinge toestemming tot vaste boeking of na ontvangst van verrichte werkzaamheden of na aflevering van goederen en/of producten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Betaling voor locaties, feest, diner, enz. of andere begrote totaalbedragen, wordt verspreid in rekening gebracht aan de Opdrachtgever: 30% binnen uiterlijk 30 dagen van de Overeenkomst, 50% binnen uiterlijk 30 dagen vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event, het restantbedrag volgt na deze datum en binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 2 Lovers Wedding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2 Lovers Wedding in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal 2 Lovers Wedding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal 2 Lovers Wedding slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering tot maximaal één maand vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event is de Opdrachtgever gehouden 50% van het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag aan 2 Lovers Wedding te betalen.
 2. Bij annulering minder dan 14 dagen vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event is de Opdrachtgever gehouden 75% van het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag aan 2 Lovers Wedding te betalen.
 3. Bij annulering 24 uur of minder vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event is de Opdrachtgever gehouden 100% van het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag aan 2 Lovers Wedding te betalen.

Artikel 10: Opzegging / Beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. De gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden tot aan het moment van opzegging worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever gelden de bepalingen van artikel 9.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 2 Lovers Wedding, zal 2 Lovers Wedding in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. 2 Lovers Wedding zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht danwel opzet of grove schuld.
 2. 2 Lovers Wedding is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.
 3. 2 Lovers Wedding is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en / of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indien 2 Lovers Wedding aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 2 Lovers Wedding te verstrekken uitkering dan wel ten hoogste het bedrag van het overeengekomen honorarium.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2 Lovers Wedding aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 2 Lovers Wedding toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien door 2 Lovers Wedding ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht, is 2 Lovers Wedding nimmer aansprakelijk voor schade van en veroorzaakt door derden en vrijwaart Opdrachtgever 2 Lovers Wedding van aanspraken.
 2. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van 2 Lovers Wedding wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

 1. 2 Lovers Wedding behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten heeft of geldend kan maken.
 2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van 2 Lovers Wedding, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van 2 Lovers Wedding toegestaan.

Artikel 13: Overmacht

 1. 2 Lovers Wedding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast datgene wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 2 Lovers Wedding niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van 2 Lovers Wedding opgeschort. Wanneer de overmacht situatie langer dan een maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan een maand zal duren, hebben partijen het recht de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.
 3. Indien 2 Lovers Wedding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. 2 Lovers Wedding is niet gebonden aan termijnen, die als gevolg van buiten haar macht gelegen omstandigheden welke zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen 2 Lovers Wedding en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen 2 Lovers Wedding en Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 2 Lovers Wedding is gevestigd.